1K Plastprimer 1 liter

1K Plastprimer 1 liter

1-k plastprimer för vidhäftning på plastdetaljer.
Sprutklar.

574 kr

1K Plastprimer 1 liter

1-k plastprimer för vidhäftning på plastdetaljer.
Sprutklar.
1 lager.
Överlackeringsbar efter ca 10 minuter.

Färdig att användas.

Transparent

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFaraFara
  • H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315: Orsakar hudirritation.
  • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
  • H373: Kan orsaka skador på organ (ange alla påverkade organ, om kända) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att inga andra exponeringsvägar orsakar faran).
  • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”1K Plastprimer 1 liter”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen