Akryl Thinner 2K

Akryl Thinner 2K
2k thinner
för spädning av alla förkommande 2k material samt 1k material där 2k thinner föreskrivs.

168 kr695 kr

Akryl Thinner 2K
2k thinner
för spädning av alla förkommande 2k material samt 1k material där 2k thinner föreskrivs.

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFaraFara
  • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315: Orsakar hudirritation.
  • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
  • H373: Kan orsaka skador på organ (ange alla påverkade organ, om kända) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att inga andra exponeringsvägar orsakar faran).
  • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Liter

0,25L, 0,5L, 1L, 5L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Akryl Thinner 2K”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Produktbeskrivning

Download

säkerhetsark

Download
Varukorg
Rulla till toppen